ການຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ

ການຈັດຫາວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງວ່ອງໄວໃນການດໍາເນີນການສັັກວັກຊີນໃຫ້ປະຊາຊົນ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ-19. ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ສາມາດຈັດຫາມາໄດ້ຈາກ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດເພືອນມິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໂດຍອີງໃສ່ປະສິດທິຜົນຂອງວັກຊີນ, ຄວາມປອດໄພ, ຄຸນນະພາບ, ຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ມາຮອດວັນທີ 07/08/2021 ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບວັກຊີນຈາກປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ອົງກອນສາກົນ ດັ່ງລາຍລະອຽດຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຊື່ ຈໍານວນທີ່ໄດ້ຮັບ
Sinopharm (ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສປ ຈີນ) 2.902.000 ໂດສ
AstraZeneca (ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ຍີ່ປຸ່ນ ຜ່ານ COVAX) 616.820 ໂດສ
AstraZeneca (ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ) 415.000 ໂດສ
Johnson & Johnson (ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສະຫະລັດອາເມລິການ ຜ່ານ COVAX) 1.008.000 ໂດສ
Pfizer (ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ COVAX) 100.620 ໂດສ
AstraZeneca (ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ COVAX) 132.000 ໂດສ
Sputnik-V (ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດລັດເຊຍ) 1.000 ໂດສ

ຕົວເລກຈໍານວນຂອງການສັກຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຕົວເລກຈໍານວນວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຖຶກສັກໃນ ສປປ ລາວ ຂໍ້ມູນວັນທີ 02/10/2021 (01/05/2021 - 02/10/2021).

ຂໍ້ມູນຈາກ ສູນສື່ສານການແພດ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ຕົວເລກຈໍານວນວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຖຶກສັກໃນ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ ແຂວງ ຂໍ້ມູນວັນທີ 01/05/2021 - 02/10/2021.

ຂໍ້ມູນຈາກ ສູນສື່ສານການແພດ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ຂໍ້ມູນວັນທີ 02/10/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 30/09/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 29/09/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 26/09/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 20/09/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 15/09/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 12/09/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 10/09/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 08/09/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 07/09/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 05/09/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 31/08/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 29/08/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 25/08/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 22/08/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 21/08/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 17/08/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 15/08/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 14/08/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 11/08/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 04/08/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 01/08/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 25/07/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 21/07/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 14/07/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 05/07/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 29/06/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 24/06/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 20/06/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 15/06/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 11/06/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 08/06/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 06/06/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 01/06/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 30/05/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 28/05/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 26/05/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 24/05/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 21/05/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 19/05/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 17/05/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 13/05/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 10/05/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 08/05/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 05/05/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 03/05/2021

ຂໍ້ມູນວັນທີ 01/05/2021

ແຜນການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການວາງ ແຜນປະຕິບັດການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຫ່ງຊາດ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອຶ່ນໆ.

ລົມກັບ Lao-CoVaF

ສະບາຍດີ.
ຂ້ອຍຊື່ວ່າ Lao-CoVaF ຈະມາຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະລັກສະນະ ແລະ ອາການຂ້າງຄຽງ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຮັບຮູ້-ຕອບໂຕ້ກັບສະພາບອາການຂ້າງຄຽງຕ່າງໆ.
ສອບຖາມ