ສັງລວມອາການຂ້າງຄຽງພາຍຫຼັງການຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

ການສັງລວມທາງຕົວເລກສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບລັກສະນະ ແລະ ອາການຂ້າງຄຽງ ພາຍຫຼັງຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການລາຍງານຈາກຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະສະຫຼຸບລາຍງານໃນໄວໆນີ້.

ການສັງລວມນີ້ຈະສາມາດເຮັດໄດ້ ກໍ່ຕໍ່ເມືອບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບວັກຊີນ ລາຍງານບັນດາລັກສະນະ ແລະ ອາການຂ້າງຄຽງຕົວຈິງ ພາຍຫຼັງຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຜ່ານ Lao-CoVaF, ສະນັ້ນຈິງຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກທຸກທ່ານໃນການລາຍງານ ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ ແອັບ Lao-CoVaF.

ຕົວຢ່າງຂອງການສັງລວມທາງຕົວເລກສະຖິຕິ ຂອງປະເທດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານການສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກແອັບ V-safe ທີ່ມີໜ້າທີ່ຄ້າຍຄື່ກັນກັບ ແອັບ Lao-CoVaF.

ລົມກັບ Lao-CoVaF

ສະບາຍດີ.
ຂ້ອຍຊື່ວ່າ Lao-CoVaF ຈະມາຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະລັກສະນະ ແລະ ອາການຂ້າງຄຽງ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຮັບຮູ້-ຕອບໂຕ້ກັບສະພາບອາການຂ້າງຄຽງຕ່າງໆ.
ສອບຖາມ