ປະສົບການພາຍຫຼັງຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

ສັງລວມ ປະສົບການພາຍຫຼັງຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກບັນດາທ່ານທີ່ຮັບວັກຊີນຜ່ານມາ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງທຸກໆທ່ານ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມມືໃນການແລກປ່ຽນປະສົບການໂຕຈິງ.

ທ່ານສາມາດບັນທຶກປະສົບການພາຍຫຼັງການຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງທ່ານເພື່ອແລກປ່ຽນກັບຄົນອື່ນໆໄດ້ ໂດຍການກົດລີ້ງນີ້.

ລົມກັບ Lao-CoVaF

ສະບາຍດີ.
ຂ້ອຍຊື່ວ່າ Lao-CoVaF ຈະມາຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະລັກສະນະ ແລະ ອາການຂ້າງຄຽງ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຮັບຮູ້-ຕອບໂຕ້ກັບສະພາບອາການຂ້າງຄຽງຕ່າງໆ.
ສອບຖາມ