ກວດອາການຂ້າງຄຽງຫຼັງຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ດ້ວຍໂຕເອງ

ການກວດກາ ລັກສະນະ ແລະ ອາການຂ້າງຄຽງ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ດ້ວຍໂຕເອງ; ການກວດການີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນສາມາດຮູ້ໄດ້ ລັກສະນະ ແລະ ອາການຂ້າງຄຽງ ທີ່ອາດເກີດຂື້ນ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບວັກຊີນວ່າ ແມ່ນອາການເບົາບາງ, ປານກາງ ຫຼື ຮ້າຍແຮງ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດມາດຕະການປິ່ນປົວໄດ້ຢ່າງຖຶກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ.

ລັກສະນະ ແລະ ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ເບົາບາງ

ເຈັບບ່ອນສັກວັກຊີນ, ບ່ອນສັກວັກຊີນໄຄ່-ແດງ

ໄຂ້

ອິດເມືອຍ, ປວດຕາມຕົນໂຕ

ເຈັບຫົວ, ວີນຫົວ

ປວກຮາກ

ລັກສະນະ ແລະ ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ຂ້ອນຂ້າງຮຸນແຮງ

ຖ້າພົບເຫັນອາການຂ້າງຄຽງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໃຫ້ແຈ້ງຫາໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກ ໂຮງໝໍ ທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ.

ມີອາການແດງ ແລະ ໃຄ່ບວມຮ້າຍແຮງ, ມີປະຕິກິລິຍາໄຂ້ຮ້າຍແຮງ, ອອກຕຸ່ມຜື່ນແພ້, ເປັນປ່າມແດງ-ລາຍ ຕາມຜິວໜັງ, ແພ້ຮ້າຍແຮງ.

ລົມກັບ Lao-CoVaF

ສະບາຍດີ.
ຂ້ອຍຊື່ວ່າ Lao-CoVaF ຈະມາຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະລັກສະນະ ແລະ ອາການຂ້າງຄຽງ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຮັບຮູ້-ຕອບໂຕ້ກັບສະພາບອາການຂ້າງຄຽງຕ່າງໆ.
ສອບຖາມ