ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ-ຄໍາຄິດເຫັນກ່ຽວກັບເວັບໄຊ ແລະ ແອັບ ຂອງ Lao-CoVaF

ທ່ານສາມາດສົ່ງຄໍາຄິດເຫັນ ຫຼື ການສອບຖາມກ່ຽວກັບເວັບໄຊ ແລະ ແອັບ Lao-CoVaF, ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງຈະຖຶກເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມລັບ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ທາງທີມງານຄຸ້ມຄອງລະບົບຕິດຕໍ່ຫາ ທ່ານສາມາດຂຽນຊື່ ແລະ ບ່ອນຕິດຕໍ່ໃນເນື້ອໃນໄດ້.

ລົມກັບ Lao-CoVaF

ສະບາຍດີ.
ຂ້ອຍຊື່ວ່າ Lao-CoVaF ຈະມາຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະລັກສະນະ ແລະ ອາການຂ້າງຄຽງ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຮັບຮູ້-ຕອບໂຕ້ກັບສະພາບອາການຂ້າງຄຽງຕ່າງໆ.
ສອບຖາມ