ສື່ໂຄສະນາເປັນຮູບພາບ    ສື່ໂຄສະນາເປັນວິດີໂອ

ວັກຊີນ ຊີໂນຟາມ

ວັກຊີນ ແອດສ໌ຕາຂີນິກາ

ວັກຊີນ ຟາຍເຊີ

ວັກຊີນ ຈອນຊັນແອນຈອນຊັນ

ອາການຂ້າງຄຽງຂອງພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

ອາການຂ້າງຄຽງຂອງພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

ຢ່າລັງເລ ສັກວັນຊີນທັນທີ ເມືອຮອດຜຽນຂອງທ່ານ

ຢ່າລັງເລ ສັກວັນຊີນທັນທີ ເມືອຮອດຜຽນຂອງທ່ານ

ຢ່າລັງເລ ສັກວັນຊີນທັນທີ ເມືອຮອດຜຽນຂອງທ່ານ

ຢ່າລັງເລ ສັກວັນຊີນທັນທີ ເມືອຮອດຜຽນຂອງທ່ານ

ສັກວັນຊີນກັນພະຍາດປ້ອງກັນທ່ານໄດ້

ສັກວັນຊີນກັນພະຍາດປ້ອງກັນທ່ານໄດ້

ແຜນການສັກວັກຊີນ

ກຸ່ມບຸລິມະສິດຮັບວັກຊີນ

ກຸ່ມບຸລິມະສິດຮັບວັກຊີນ

ກຸ່ມບຸລິມະສິດຮັບວັກຊີນ

ກຸ່ມບຸລິມະສິດຮັບວັກຊີນ

ກຸ່ມບຸລິມະສິດຮັບວັກຊີນ

ຜົນຂ້າງຄຽງຫຼັງຮັບວັກຊີນ

ໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບວັກຊີນເຂັມທີ່ສອງ

ໄປສັກວັກຊີນກັນ

ລົມກັບ Lao-CoVaF

ສະບາຍດີ.
ຂ້ອຍຊື່ວ່າ Lao-CoVaF ຈະມາຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະລັກສະນະ ແລະ ອາການຂ້າງຄຽງ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຮັບຮູ້-ຕອບໂຕ້ກັບສະພາບອາການຂ້າງຄຽງຕ່າງໆ.
ສອບຖາມ